Details

<>
牵引制动控制器

电车
牵引制动控制器

图1中所示的主控制器安装在有轨电车的驾驶室中。
它的设计是用于右侧操纵,并提供人机界面来控制车辆的牵引力,行车制动和紧急制动操作。

此外,主控制器的手柄包含有用于自动警戒控制(使能功能)的按钮。

技术参数

机械耐久性                                             1000万次(往复运动)
重量                                                          5 kg
存储温度范围                                         -25 to +70°C
温度范围                                                 -25 to +70°C
防护等级-前面板                                    IP40
防护等级-安装侧                                    IP00