Details

<>
单轴控制器 S23

单轴控制器
单轴控制器 S23

单轴控制器 S 23 是根据 IEC 947-5-1 EN 60947 DIN VDE 0660-200 标准设计的.
它广泛应用于电液控制及海洋船舶领域.
模块化的设计使得手柄具有极高的灵活性, 以适应不同的工况.
S 23 可以应用于油、水以及潮湿、紫外线等气候条件的工况.

技术参数
机械寿命 S23                   600万次 (往复运动)
操作温度                           -40°C to +60°C
存储温度                           -50°C to +80°C
防护等级                           IP65